11 źródeł przychodów, których NIE trzeba wykazywać w deklaracji PIT


Niektórzy podatnicy mogą pominąć niektóre z
wynagrodzeń i nie wykazywać ich w deklaracji PIT. Nie odprowadzą od nich także
podatku dochodowego. To, co zarobią, mogą zatem w całości schować do portfela lub
wydać na własne potrzeby.


Po publikacji artykułu "13 zdarzeń, do których lepiej przyznać się fiskusowi w zeznaniu rocznym PIT", czytelnicy biorący udział w głosowaniu #naBankiera tym razem chcieli usłyszeć, jakich przychodów w deklaracji bez konsekwencji można nie wykazywać.


Szereg przychodów pozostaje poza obowiązkiem
podatkowym, inne – mimo że normalnie opodatkowane – pozostają z podatku
zwolnione w szczególnych przypadkach. Obu ich rodzajów nie trzeba wykazywać w
deklaracji rocznej PIT. Nie trzeba również od nich płacić podatku dochodowego
od osób fizycznych. 


Nie rozliczyłeś jeszcze PIT-u? POBIERZ


1. Za
transport BlaBlaCar lub transportem grupowym


Osoby pobierające opłatę za transport grupowy nie
muszą jego wartości wykazywać w rocznym rozliczeniu PIT. Spowodowane jest to dzieleniem kwoty
za przejazd, a nie uzyskiwaniem przychodu z transportu innych osób. O ile zatem wspólne
przejazdy oparte na zasadzie podziału kosztów podróży nie podlegają
opodatkowaniu – to inaczej jest już w sytuacji, w której przejazd organizowany
jest w celu uzyskania korzyści majątkowej. Dotyczy to zarówno wyjazdu na
dłuższej trasie, jak i transportów miejskich (Uber). Również w przypadku, gdy
suma zwrotów od poszczególnych pasażerów przekracza poniesiony koszt przejazdu
– to taka nadwyżka powinna zostać wykazana w rocznym rozliczeniu.  


2. Prezenty
od rodziców, dziadków, na urodziny, ślub czy komunię oraz spadki


Kwoty te nie są przychodem w rozumieniu podatku
dochodowego. Podlegają one jednak każdorazowo rozliczeniu w podatku od spadków
i darowizn. W wielu przypadkach również tego podatku nie trzeba płacić,
niemniej o ile w podatku dochodowym (PIT) kwoty w ogóle nie trzeba wykazywać,
to dla celów rozliczeń podatku od spadków i darowizn konieczne może okazać
się zgłoszenie podatkowe. Jedynie kwoty niewielkie – do kilku tysięcy złotych
(dokładna kwota zależna jest od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa między osobami)
w obrębie kolejnych 5 lat nie będą w tych przypadkach zmuszały do jakichkolwiek
zgłoszeń podatkowych. 


3. Nagrody, prezenty i urlopy od pracodawców


Zwolnione są z podatku wyłącznie, jeśli pochodzą z
prowadzonego przez zakład pracy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a
kwoty wypłacane są w związku z działalnością socjalną i nie przekraczały one w
2017 r. 380 zł, a w 2018 r. – 1000 zł. W praktyce najczęściej finansowane są z
tego tytułu świadczenia takie jak wypoczynek pracowników, nagrody w konkursach
pracowniczych organizowanych w trakcie imprez integracyjnych, prezenty na
święta, karty przedpłacone czy pomoc pieniężna w związku ze zdarzeniami
losowymi. Zwolnienie dotyczy jedynie świadczeń z ZFŚS wypłacanych wyłącznie na
rzecz pracowników, stąd wypłaty takich samych kwot ze środków obrotowych lub na
rzecz osób zatrudnionych na podstawie innych tytułów niż umowa o pracę zmusza
do zapłaty podatku i wykazania kwot zarówno w PIT-11 z zakładu pracy, jak i w
rocznej deklaracji podatkowej.


4. Alimenty


Nie ma konieczności wykazywać ich, jeśli są
przekazywane na rzecz osoby małoletniej – czyli do ukończenia 18 r.ż.
Świadczenia dla osób starszych opodatkować należy, gdy ich miesięczna wartość
przekracza 700 zł.


5. Transport
do miejsca pracy


Jeśli pracodawca organizuje autobusy lub pojazdy,
którymi dowozi bezpłatnie do pracy wszystkie osoby, to nie sposób ustalić
wartości przychodu, jaki z tego tytułu przysługuje poszczególnym pracownikom. W
efekcie taki transport, inaczej niż finansowanie kart imiennych na transport
miejski lub na dojazdy taksówkami, nie powoduje po stronie pracowników
przychodu.


6. Przychody
z pracy z zagranicy


W zależności od
kraju, z którego osiąga się przychody, podatnik może albo wykazywać
wynagrodzenia wyłącznie w celu ustalenia ostatecznej stawki podatkowej dla jego
dodatkowych - krajowych (polskich) zarobków, albo też opodatkowywać te
zagraniczne wynagrodzenia w Polsce, odliczając podatek zagraniczny. Jednak w
polskim Picie w obu przypadkach nie należy wykazywać części przychodów za czasowo
wykonywaną za granicą pracę na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy,
pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy za każdy dzień pobytu za
granicą - w kwocie odpowiadającej 30% diety zagranicznej. Pozwala to na znaczne
obniżenie wartości zagranicznych wynagrodzeń wykazywanych w polskiej deklaracji
PIT. Przykładowo w przypadku pracy w Niemczech – nie trzeba wykazywać 14,7 euro
za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy, a w przypadku Wielkiej Brytanii
- 10,5 funtów. Odliczenie obejmuje nie tylko
dni robocze, ale również soboty, niedziele, dni urlopu wypoczynkowego,
chorobowego czy święta.


7. Diety
i wyjazdy w delegacje


Zwolnione z opodatkowania pozostają diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika lub podróży osoby niebędącej pracownikiem
- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez
ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju oraz poza granicami kraju. Dla pracownika odbywającego podróż krajową
dieta taka to 30 zł za dzień pobytu w delegacji. Zwolnione z opodatkowania
pozostaje również m.in. wypłacane świadczenie za podróż własnym samochodem
pracownika – do wysokości 83,58 zł za 100 km przebiegu.


8. Zasiłki,
dodatki… oraz 500+


Wypełniając roczną deklarację PIT, nie trzeba pamiętać m.in. o świadczeniach rodzinnych, dodatkach rodzinnych i
pielęgnacyjnych, zasiłkach dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczeniach pieniężnych
otrzymanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłkach porodowych,
świadczeniach wychowawczych (500+), dodatkach do rent rodzinnych dla sierot zupełnych
czy zasiłkach chorobowych z KRUS-u (ubezpieczenia
rolniczego).


9. Wynajem
pokoi dla turystów i sprzedaż posiłków


Ograniczeniu w
podatku dochodowym podlega również popularna ostatnio metoda zarobków
sezonowych na turystach. Zwolnione z podatku i rozliczeń PIT są dochody
uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych
na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na
wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba
wynajmowanych pokoi nie przekracza 5 (nie ma przy tym znaczenia ilość łóżek w
tych pokojach).


10. Zarobek z
przetworów domowych


Rolnicy,
którzy prowadzą sprzedaż przetworzonych sposobem nieprzemysłowym produktów
rolnych i zachowują warunki dotyczące takiej sprzedaży, m.in. co do jej
ewidencjonowania i sprzedawania wyłącznie w gospodarstwie lub na targu oraz
sprzedaż prowadzą w znaczącej części dla osób fizycznych – mogą jej nie
wykazywać w rozliczeniu PIT, o ile przychód nie przekracza 20.000 zł.


11. Sprzedaż
nieruchomości lub prawa do nieruchomości


Po pięciu latach, licząc
od końca roku nabycia lub wybudowania, nie trzeba deklarować na PIT-39 sprzedaży
mieszkania, domu lub gruntu, czy też spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa wieczystego
użytkowania gruntów.


Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT program do PIT-ów.Piotr Szulczewski

Źródło: