CENTRUM FINANSOWE SA (11/2019) Aktualizacja prognozy wyniku netto Spółki na 2019 r.


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 4/2019, w którym Zarząd Centrum Finansowego S.A. (Spółka) informował o prognozie zysku netto Spółki na 2019 r. (Prognoza), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 15 maja 2019 r. przygotował i przyjął zaktualizowaną prognozę wyniku netto Spółki na 2019 r.

Zaktualizowana prognoza przewiduje osiągnięcie na koniec roku 2019 zysku netto na poziomie 2,7 mln zł (Zaktualizowana Prognoza).

Zaktualizowana Prognoza została sporządzona w oparciu o wynik Spółki za I kw. 2019 r., wstępne wyniki za kwiecień 2019 r. oraz przewidywania odnośnie przychodów i kosztów w kolejnych miesiącach 2019 r. Różnice pomiędzy Zaktualizowaną Prognozą oraz wcześniejszą Prognozą wynikają z wyższych od przewidywanych pierwotnie przychodów Spółki w szczególności dzięki wcześniejszej od zakładanej realizacji zakupów wierzytelności w 2019 r. oraz wyższych od oczekiwanych odzysków z pakietów wierzytelności.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że Zaktualizowana Prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1


kom espi zdz