EBITDA Comarchu w IV kwartale wyniosła 67,2 mln zł, powyżej konsensusu (opis)


Grupa podała, że - dla celów porównawczych - dane za czwarty kwartał 2017 roku i za cały 2017 rok zostały przekształcone według zasad wynikających z zastosowania MSSF 15, czyli są w pełni porównywalne z analogicznymi wynikami za 2018 rok.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Comarchu wyniósł w czwartym kwartale 2018 roku 29,2 mln zł wobec 39,8 mln zł rok wcześniej. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 27,2 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny grupy wyniósł w czwartym kwartale 49,9 mln zł wobec 35,6 mln zł przed rokiem i wobec 35,3 mln zł, które zakładał konsensus PAP Biznes.

Przychody grupy sięgnęły w tym okresie 415,6 mln zł wobec 354 mln zł przed rokiem. Sprzedaż okazała się o 7,6 proc. wyższa od konsensusu PAP Biznes, który zakładał, że przychody Comarchu wyniosą 386,2 mln zł.

Przychody w największym segmencie "telekomunikacja, media i IT" wzrosły rok do roku o 33,2 proc., do 108,4 mln zł. Jak podał Comarch, było to głównie efektem zwiększonej sprzedaży rozwiązań IT dla telekomunikacji do klientów z krajów azjatyckich oraz w Europie Zachodniej.

Z kolei klienci Comarchu z sektora finanse i bankowość zakupili w czwartym kwartale produkty i usługi o wartości 63,4 mln zł, wyższej o 20,4 proc. rok do roku, co było efektem zwiększonych przychodów z rynku polskiego.

Grupa odnotowała ponadto m.in. wzrost o 15,4 proc. w segmencie handlu i usług (65,8 mln zł) oraz o 37,6 proc. w sektorze publicznym (34,1 mln zł) - jak napisała spółka w raporcie, sytuacja na rynku zamówień publicznych "uległa poprawie".

Segment produktów dla małych i średnich firm w Polsce zwiększył przychody o 8 proc. do 57,3 mln zł, a małe i średnie firmy w Niemczech kupiły łącznie rozwiązania Comarchu za 28,6 mln zł, czyli 19 proc. więcej niż rok wcześniej. O 11,5 proc. do 42,3 mln zł spadły przychody grupy w segmencie "przemysł i utilities".

Spółka podała, że w czwartym kwartale sprzedaż oprogramowania własnego Comarchu wzrosła rok do roku o 36 proc., do 88,5 mln zł i stanowiła 21 proc. łącznych przychodów grupy - rok wcześniej te wyżej marżowe rozwiązania odpowiadały za 18,4 proc. kwartalnej sprzedaży grupy.

Sprzedaż usług świadczonych przez Comarch wzrosła w czwartym kwartale o 13,3 proc. do 298,9 mln zł.

Marża brutto na sprzedaży Comarchu wyniosła w czwartym kwartale 36,7 proc. wobec 35 proc. rok wcześniej. Z kolei marża operacyjna wzrosła do 12 proc. z 10 proc. przed rokiem.

Według wyliczeń PAP Biznes operacyjne przepływy pieniężne Comarchu w czwartym kwartale wyniosły ok. 116 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 28 mln zł. Wzrost ten wynikał głównie z korekty stanu zobowiązań krótkoterminowych.

W całym 2018 roku grupa Comarch miała 1,365 mld zł przychodów wobec 1,125 mld zł rok wcześniej. EBITDA wzrosła w tym okresie do 176,8 mln zł z 122,7 mln zł przed rokiem, a zysk netto spadł do 51,7 mln zł wobec 64,6 mln zł przed rokiem - spadek wyniku netto to efekt salda przychodów i kosztów finansowych: w 2017 roku było ono dodatnie i wyniosło prawie 32 mln zł, a w 2018 obniżyło wynik o 13,9 mln zł.

W 2018 grupa zrealizowała w Polsce 813,2 mln zł przychodów, co stanowi 59,6 proc. łącznej sprzedaży. Przed rokiem udział sprzedaży krajowej w przychodach ogółem wynosił 53,1 proc. W rejonie DACH (kraje niemieckojęzyczne) grupa zrealizowała 20,8 proc. sprzedaży, a w pozostałych krajach 19,6 proc. Rok wcześniej sprzedaż w rejonie DACH odpowiadała za 23,8 proc. przychodów grupy, a sprzedaż na pozostałych rynkach za 23,1 proc.

W 2018 roku zatrudnienie w grupie Comarch zwiększyło się o 9 proc., głównie w wyniku przeprowadzenia programu letnich staży studenckich. Na koniec roku grupa zatrudniała 6,04 tys. osób.

Comarch podał w raporcie, że w wyniku implementacji od stycznia 2019 roku standardu rachunkowości MSSF 16 suma bilansowa grupy wzrośnie o 73,8 mln zł, głównie za sprawą ujęcia w bilansie umów najmu o wartości 54 mln zł. (PAP Biznes)

kuc/ sar/ gor/