EBITDA Comarchu w IV kwartale wyniosła 67,2 mln zł, powyżej konsensusu


Grupa podała, że - dla celów porównawczych - dane za czwarty kwartał 2017 roku i za 12 miesięcy 2017 zostały przekształcone według zasad wynikających z zastosowania MSSF 15.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Comarchu wyniósł w czwartym kwartale 2018 roku 29,2 mln zł wobec 39,8 mln zł rok wcześniej. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 27,2 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny grupy wyniósł w czwartym kwartale 49,9 mln zł wobec 35,6 mln zł przed rokiem i wobec 35,3 mln zł, które zakładał konsensus PAP Biznes.

Przychody grupy wyniosły w tym okresie 415,6 mln zł wobec 354 mln zł przed rokiem. Sprzedaż okazała się o 7,6 proc. wyższa od konsensusu PAP Biznes, który zakładał, że przychody Comarchu wyniosą 386,2 mln zł.

W całym 2018 roku grupa miała 1,365 mld zł przychodów wobec 1,125 mld zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła w tym okresie 176,8 mln zł wobec 122,7 mln zł przed rokiem, EBIT wyniósł 112 mln zł wobec 58,4 mln zł rok wcześniej, a zysk netto j.d. 51,7 mln zł wobec 64,6 mln zł przed rokiem.

W 2018 grupa zrealizowała w Polsce 813,2 mln zł przychodów, co stanowi 59,6 proc. łącznej sprzedaży. Przed rokiem udział sprzedaży krajowej w przychodach ogółem wynosił 53,1 proc.

W rejonie DACH grupa zrealizowała 20,8 proc. sprzedaży, a w pozostałych krajach 19,6 proc. Rok wcześniej sprzedaż w rejonie DACH odpowiadała za 23,8 proc. przychodów grupy, a sprzedaż na pozostałych rynkach za 23,1 proc.

Segment IT odnotował w 2018 roku 1,326 mld zł przychodów ze sprzedaży, z czego 774,7 mln zł odnotowano na rynku polskim. W analogicznym okresie roku poprzedniego przychody tego segmentu wyniosły 1,09 mld zł, w tym 563 mln zł na rynku krajowym. Zysk netto segmentu IT w 2018 roku wyniósł 52,6 mln zł wobec 66,1 mln zł przed rokiem.

W segmencie Inwestycje grupa odnotowała 5,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, w segmencie Sport 21,3 mln zł, a w segmencie Medycyna 11,7 mln zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego przychody w tych segmentach wyniosły odpowiednio: 626 tys. zł, 23,5 mln zł i 10,4 mln zł.

Wynik netto segmentu Inwestycje w 2018 roku był ujemny i wyniósł -1,8 mln zł wobec 1,9 mln zł straty przed rokiem. W segmencie Sport grupa odnotowała 5,6 mln zł zysku netto (4,2 mln zł zysku rok wcześniej), a w segmencie Medycyna 2,8 mln zł straty netto (2,2 mln zł straty przed rokiem).

Poniżej przedstawiamy wyniki Comarchu w czwartym kwartale 2018 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł).

4Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2018 rdr
               
Przychody 415,6 386,2 7,6% 17,4% 20,4% 1364,9 21,3%
EBITDA 67,2 51,5 30,7% 25,0% 75,9% 176,8 44,1%
EBIT 49,9 35,3 41,5% 40,2% 84,5% 112,0 91,9%
zysk netto j.d. 29,2 27,2 7,4% -26,6% 60,8% 51,7 -20,0%
               
marża EBITDA 16,2% 13,4% 2,80 0,98 5,11 12,95% 2,05
marża EBIT 12,0% 9,2% 2,83 1,95 4,17 8,20% 3,02
marża netto 7,0% 7,1% -0,05 -4,22 1,77 3,78% -1,96

---

(PAP Biznes)

sar/ gor/