GNB i Idea Bank podpisały plan połączenia, docelowe synergie szacują na 180 mln zł rocznie (opis2)


GNB i Idea Bank podpisały plan połączenia, docelowe synergie szacują na 180 mln zł rocznie (opis2)

Połączenie banków nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Banku (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji, które Idea Bank przyzna akcjonariuszom GNB.

"Połączenie Getin Noble Banku i Idea Banku wydaje się naturalnym i przede wszystkim uzasadnionym ekonomicznie krokiem w rozwoju obu instytucji" - powiedział, cytowany w komunikacie, Artur Klimczak, prezes Getin Noble Banku.

Akcjonariusze GNB za jedną akcję o wartości nominalnej 2,73 zł otrzymają 0,1850 akcji Idea Banku o wartości nominalnej 2 zł. Jak podano, uzgodniony parytet wymiany akcji odzwierciedla podwyższenie kapitału GNB o 100 mln zł, zarejestrowane 10 stycznia 2019 roku.

"Połączony bank będzie działał pod nazwą Getin Noble Bank i oprze swój profil biznesowy na modelu uniwersalnego banku relacyjnego skoncentrowanego na obsłudze klientów detalicznych oraz MŚP" - podano w komunikacie.

Aby połączenie na warunkach określonych w planie doszło do skutku konieczne będą zgody walnych zgromadzeń obu banków na plan połączenia oraz na zmiany statutu Idea Banku.

"Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego" - podano w komunikacie prasowym.

Banki spodziewają się otrzymania zgody KNF w drugim kwartale 2019 roku.

SYNERGIE Z FUZJI SZACOWANE DOCELOWO NA OK. 180 MLN ZŁ W SKALI ROKU

Skumulowane synergie kosztowe (przed podatkiem) w latach 2019-2021 szacowane są na 370 mln zł, a od 2021 roku mają wynieść 180 mln zł rocznie.

"Banki szacują, iż synergie operacyjne i kosztowe wynikające z fuzji wyniosą docelowo ok. 180 mln zł w skali roku i będą miały charakter powtarzalny" - podano w komunikacie.

Docelowe roczne synergie mają stanowić według szacunków ok. 13 proc. połączonej bazy kosztowej, czyli sumy zannualizowanych kosztów operacyjnych banków za trzeci kwartał 2018 roku.

"Spodziewane w wyniku połączenia banków synergie wpłyną pozytywnie na wzmocnienie pozycji kapitałowej, obniżenie kosztu finansowania oraz obniżenie kosztów operacyjnych powstałego podmiotu" - podano w komunikacie.

Wśród możliwych źródeł oszczędności banki wymieniają m.in.: konsolidację central obu banków oraz optymalizację sieci oddziałów (m.in. pokrywające się lokalizacje), jak również integrację infrastruktury i systemów informatycznych.

W komunikacie podano, że koszty integracji szacowane są na 220 mln zł w skali trzech lat. Koszty integracji zawierają 120 mln zł kosztów gotówkowych i 100 mln zł kosztów niegotówkowych (amortyzacja i rezerwy).

BANKI CHCĄ POZYSKAĆ INWESTORA; CELUJĄ W ROE NA POZIOMIE 8 PROC. W 2021

Banki podały też, że prowadzą obecnie "intensywne" działania w celu pozyskania inwestora finansowego, który dokapitalizuje połączony bank.

"Liczymy (...) na pozytywne zakończenie procesu pozyskania inwestora, który dokapitalizuje połączony bank w zakresie wystarczającym do spełnienia oczekiwań kapitałowych Nadzoru" - powiedział, cytowany w komunikacie, Jerzy Pruski, p.o. prezesa Idea Banku.

Zarządy Getin Noble Banku i Idea Banku informowały w grudniu 2018 roku, że podjęły w porozumieniu decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu pozyskanie inwestora finansowego.

"W tym celu doradca finansowy banków prowadzi rozmowy z wyselekcjonowaną grupą funduszy typu private equity mających doświadczenie w inwestowaniu w instytucje finansowe" - podano w prezentacji.

Banki podały, że celują w rentowność ROE na poziomie 8 proc. w 2021 roku, przed podatkiem bankowym. Jak podano w prezentacji, powrót do rentowności ma nastąpić dzięki synergiom kosztowym, obniżeniu kosztów finansowania, optymalizacji kosztu ryzyka i skoncentrowaniu się na produktach o wyższej marży.

"Docelowe poziomy rentowności będą utrzymane w kolejnych latach po wznowieniu płatności podatku bankowego" - podano.

W prezentacji podano też, że połączony bank chce uzyskać w 2021 roku wskaźnik C/I na poziomie 40 proc. wobec 66 proc. na koniec trzeciego kwartału 2018 roku.

Banki mają w planach optymalizację struktury produktowej. Udział kredytów hipotecznych w saldzie kredytowym ma spaść w 2021 roku do 37 proc. z 41 proc. odnotowanych na koniec trzeciego kwartału 2018 roku. Udział kredytów detalicznych ma z kolei wzrosnąć w tym czasie do 17 proc. z 11 proc. na koniec września 2018 roku.

Banki chcą także zmienić strukturę depozytów. Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku depozyty terminowe stanowiły 72 proc., a depozyty bieżące 28 proc. Celem na 2021 rok jest 51-proc. udział w strukturze depozytów terminowych i 49-proc. udział depozytów bieżących.

Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, skierowanym do klientów indywidualnych, segmentu małych i średnich firm, samorządów, wspólnot mieszkaniowych i dużych korporacji. Bank obsługuje obecnie ok. 1,4 mln klientów detalicznych oraz ok. 200 tys. klientów MŚP.

Idea Bank z kolei oferuje usługi bankowe i finansowe dla mikro, małych i średnich firm. Bank obsługuje ok. 200 tys. przedsiębiorców i ok. 300 tys. depozytowych klientów detalicznych.

"Według danych na koniec września 2018 roku, w wyniku połączenia powstanie siódmy pod względem wielkości bank w Polsce, dysponujący sumą bilansową blisko 80 mld zł i świadczący usługi dla ponad 2 mln klientów" - podano w komunikacie.

Główny akcjonariusz banków Leszek Czarnecki informował w lipcu 2018 roku, że rozważy opcje konsolidacyjne Getin Noble Banku z Idea Bankiem. Na początku sierpnia banki podpisały umowę w sprawie współpracy przy analizie i przygotowaniu ich połączenia.

Notowania Idea Banku wzrosły podczas czwartkowej sesji na GPW o 12,7 proc., a Getin Noble Banku o 8,6 proc. (PAP Biznes)

sar/ ana/