MPAY SA (3/2020) Wstępne szacunkowe dane finansowe za 2019 rok - uzupełnienie


Zarząd spółki działającej pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za 2019 rok.

Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego Spółki za 2019 rok, który będzie znany po zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Uzupełnienie: Przy publikacji raportu bieżącego nr 2/2020 z przyczyn technicznych nie został załączony plik zawierający wstępne szacunkowe dane finansowe za 2019 rok.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz