Nielsen zmienił kryteria panelu telemetrycznego. Więcej domów z tv satelitarną i dwoma odbiornikami, mniej z tv kablową


Nielsen zmienił kryteria panelu telemetrycznego. Więcej domów z tv satelitarną i dwoma odbiornikami, mniej z tv kablową

Jak wyjaśnia Nielsen Audience Measurement (NAM), uniwersum to techniczna nazwa każdej wyróżnionej podpopulacji ogólnopolskiej populacji gospodarstw telewizyjnych oraz osób zamieszkujących w gospodarstwach telewizyjnych. Wielkość uniwersum to szacowana na podstawie danych statystycznych i wyników sondażu założycielskiego liczebność tej podpopulacji. Parametr ten wykorzystywany jest przez komputerowy system integrujący dane telemetryczne do obliczania tzw. wag dziennych uczestników panelu – obliczania liczby osób w populacji reprezentowanych w danym dniu przez każdego uczestnika panelu.

Zabieg ten umożliwia zachowanie reprezentatywności danych z panelu pod względem cech wykorzystywanych do zdefiniowania uniwersum. Do tego wykorzystuje się zarówno charakterystyki indywidualne osób (takie jak wiek, płeć, wykształcenie, status zawodowy itp.), jak i charakterystyki gospodarstw domowych tych osób (wielkość i skład gospodarstwa, obecność dzieci w różnych grupach wiekowych, liczba używanych telewizorów, posiadane źródła sygnału telewizyjnego, posiadanie telefonu stacjonarnego, województwo i wielkość miejscowości, w której znajduje się gospodarstwo itp.).Do określenia wielkości uniwersum na ten rok wykorzystano: prognozę gospodarstw domowych na lata 2016-2050, dane dotyczące ludności (stan i struktura w przekroju terytorialnym), sondaż założycielski ES 2018 panelu telemetrycznego NAM 2018 (próba do badania 8000 gospodarstw domowych skonstruowana na podstawie wyników Prognozy gospodarstw domowych oraz bazy danych TERYT).

NAM wyjaśnia, że zmiany w wielkości uniwersum są efektem zarówno aktualizacji ogólnych danych statystycznych przez GUS, jak i obserwowanych w sondażu założycielskim trendów zmian w charakterystykach populacji telewizyjnych.W przypadku gospodarstw domowych różnice związane są z dalszym wzrostem odsetka gospodarstw odbierających wyłącznie sygnał naziemny, będącym najprawdopodobniej ciągle jeszcze efektem całkowitego przejścia telewizji naziemnej w Polsce na sygnał cyfrowy w 2013 roku oraz uruchomieniem Mux8, zwiększającym się z roku na rok poziomem sprzedaży nowoczesnych odbiorników TV i pozbywaniem się odbiorników przestarzałych, procesem starzenia się populacji i związanymi z tym zmianami struktury gospodarstw domowych.Estymowany odsetek gospodarstw telewizyjnych w populacji gospodarstw wzrósł z 13 613 000 do 13 908 000 i wynosi obecnie 96,7 proc. wobec 95.4 proc. w roku ubiegłym. Wzrost  ogólnej liczby gospodarstw jest związany z prognozowanymi zmianami w liczbie i strukturze gospodarstw domowych ze względu na ich wielkość zgodnie z danymi z Prognozy gospodarstw domowych 2016 - 2050.

Będzie rzetelniej i dokładniej- Dzięki wprowadzanym zmianom rzetelność pomiaru telewizji przez Nielsen Audience Measurement zostanie utrzymana na wysokim poziomie, a struktura panelu odzwierciedlać będzie trendy społeczne  i rynkowe - komentuje dla Wirtualnemedia.pl Rafał Janek, brand affairs director w IPG Mediabrands.Marek Racławski, head of TV department w MullenLowe MediaHub w rozmowie z Wirtualnemedia.pl zwraca uwagę na kilka najciekawszych jego zdaniem zmian w panelu NAM.- Wzrost odsetka domowych gospodarstw telewizyjnych z 95,4 proc. do 96,7 proc. pokazuje, że "telewizja nie umiera" i jest dobrym argumentem za utrzymaniem lub nawet zwiększaniem wydatków na to medium – mówi nasz rozmówca. Uważa, że zmniejszenie udziału telewizji kablowej oraz wzrost udziału "tylko eteru" i satelity indywidualnego może być oznaką wzrostu znaczenia stacji MUX (co jest już procesem kilkuletnim o czym świadczą wzrastające inventory stacji nadających w eterze). - Raport mówi również o wzroście sprzedaży nowoczesnych odbiorników. Pytanie, które powinno towarzyszyć tej informacji, brzmi: Jak korzystają z nich ich użytkownicy? Ile czasu poświęcają na oglądanie nielinearnej telewizji?- zastanawia się nasz rozmówca.Krótszy czas oglądania telewizji w 2018 rokuW 2018 roku liderem oglądalności wśród wszystkich widzów był Polsat, a w grupie komercyjnej TVN. Wśród głównych stacji wzrosty odnotowały TVP1 i TVP2, ale najwięcej zyskały TVP Sport, Super Polsat i TTV. Skrócił się średni czas oglądania telewizji, choć zwiększyły się wydatki reklamowe.