PKN Orlen odwróci odpisy o wartości ok. 0,8 mld zł, co wpłynie na EBITDA za IV kw. '18 (opis)


"Oszacowana kwota odwrócenia netto odpisów powiększy wysokość skonsolidowanego wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA) Grupy Kapitałowej Orlen" - podał koncern w komunikacie.

Spółka dodała, że jej wysokość będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego sprawozdania finansowego grupy za 2018 rok i może ulec zmianie.

Grupa wskazała, że odwrócenie netto części odpisów wynika głównie z zatwierdzonej w grudniu 2018 roku aktualizacji strategii koncernu na lata 2019-2022 oraz przyjętego w jej ramach, planu średnioterminowego na lata 2019-2022, opartego o zaktualizowane założenia makroekonomiczne, które stanowią dla spółki przesłankę do weryfikacji wartości odzyskiwalnej jej aktywów.

Orlen podał również, że dokona aktualizacji wartości swoich aktywów w Grupie Orlen Upstream i zaprezentuje wyniki tych prac w rocznych sprawozdaniach finansowych.

"Spółka oczekuje na raport pozwalający na oszacowanie wartości godziwej aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych w Kanadzie, który przygotowuje, zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku kanadyjskim, niezależna firma" - podano w komunikacie.

Dodano, że efekty tych wycen mogą mieć niegotówkowy wpływ na wysokość zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego wyniku netto Orlenu za 2018 rok.

Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za czwarty kwartał 2018 roku zaplanowana jest na 24 stycznia 2019 roku. (PAP Biznes)

sar/ osz/