PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (22/2019) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018


Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje o korekcie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 z dnia 29 marca 2019 r., obejmującej następujące zmiany:


1) w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 (uwzględniającym ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie):


a) na stronie 6 słowa:


"Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba głosów: 23.345.498; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA - 24,57%"


zastąpiono słowami:


"Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba akcji 23.345.498 liczba głosów: 1.929.768; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA - 2,03% (stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)".


b) na stronie 7 słowa:


"Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba głosów: 27.609.982; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA - 29,06%"


zastąpiono słowami:


"Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba akcji 27.609.982 liczba głosów: 2.205.252; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA - 2,32% (stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)".


c) na stronie 52 tabelę o treści:


AKCJONARIAT Liczba akcji/głosów[szt.] Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA%


Epsilon Fundusz Inwestycyjny


Zamknięty Aktywów


Niepublicznych 23 345 498 24,57%


Michał Skotnicki* 21 325 780 22,45%


Maksymilian Maciej Skotnicki * 20 703 282 21,79%


Newth Jonathan Reginald 7 995 200 8,42%


Richie Holding Ltd 6 133 100 6,46%


Pozostali 15 497 140 16,31%


Ogółem 95 000 000 100,00%


*Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej [...] i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce."

zastąpiono tabelą:


AKCJONARIAT Liczba akcji/głosów[szt.] Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA%


Epsilon Fundusz Inwestycyjny


Zamknięty Aktywów


Niepublicznych* 23 345 498 / 1 929 768 24,57% / 2,03%


Michał Skotnicki** 21 325 780 22,45%


Maksymilian Maciej Skotnicki ** 20 703 282 21,79%


Newth Jonathan Reginald 7 995 200 8,42%


Richie Holding Ltd 6 133 100 6,46%


Pozostali 15 497 140 16,31%


Ogółem 95 000 000 100,00%


*Zakaz wykonywania prawa głosu stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."


** Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce."


d) stronie 53 tabelę o treści:


AKCJONARIAT Liczba akcji/głosów[szt.] Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA%


Epsilon Fundusz Inwestycyjny


Zamknięty Aktywów


Niepublicznych 27 609 982 29,06%


Michał Skotnicki* 21 325 780 22,45%


Maksymilian Maciej Skotnicki * 20 703 282 21,79%


Newth Jonathan Reginald 7 995 200 8,42%


Richie Holding Ltd 6 133 100 6,46%


Pozostali 11 232 656 11,82%


Ogółem 95 000 000 100,00%


*Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej [...] i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce."

zastąpiono tabelą:


AKCJONARIAT Liczba akcji/głosów[szt.] Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA%


Epsilon Fundusz Inwestycyjny


Zamknięty Aktywów


Niepublicznych* 27 609 982 / 2 205 252 29,06% / 2,32%


Michał Skotnicki** 21 325 780 22,45%


Maksymilian Maciej Skotnicki ** 20 703 282 21,79%


Newth Jonathan Reginald 7 995 200 8,42%


Richie Holding Ltd 6 133 100 6,46%


Pozostali 11 232 656 11,82%


Ogółem 95 000 000 100,00%


*Zakaz wykonywania prawa głosu stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


**Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce."


2) w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, tj. na stronie 35 słowa;


"Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba głosów: 27.609.982; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA - 29,06%"


zastąpiono słowami;


"Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba akcji: 27.609.982 - liczba głosów 2.205.252; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA - 2.32% (stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)"


3) w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, na stronie 40 słowa;


"Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba głosów: 27.609.982; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA - 29,06%"


zastąpiono słowami;


"Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba akcji: 27.609.982 - liczba głosów 2.205.252; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA - 2.32% (stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)"


Skorygowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018:stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.


Podstawa prawna:


§ 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1


kom espi zdz