PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (23/2019) Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.


Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje o korekcie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r., z dnia 15 maja 2018 r., obejmującej zmiany w zakresie Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Spółki za pierwszy kwartał zakończony dnia 31 marca 2019 r., tj. na stronie 42 tabelę o treści:


AKCJONARIAT liczba akcji[szt.] Udział w kapitale% Liczba głosów Udział w ogólnej


liczbie na WZA %


Epsilon Fundusz Inwestycyjny


Zamknięty Aktywów


Niepublicznych 27 609 982 29,06% 27 609 982 29,06%


Michał Skotnicki* 21 325 780 22,45% 21 325 780 22,45%


Maksymilian Maciej Skotnicki * 20 703 282 21,79% 20 703 282 21,79%


Newth Jonathan Reginald 7 995 200 8,42% 7 995 200 8,42%


Richie Holding Ltd 6 133 100 6,46% 6 133 100 6,46%


Pozostali 11 232 656 11,82% 11 232 656 11,82%


Ogółem 95 000 000 100,00% 95 000 000 100,00


* Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej [...] i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce."

zastąpiono tabelą:


AKCJONARIAT liczba akcji[szt.] Udział w kapitale% Liczba głosów Udział w ogólnej


liczbie na WZA %


Epsilon Fundusz Inwestycyjny


Zamknięty Aktywów


Niepublicznych* 27 609 982 29,06% 2 205 252 2,32%


Michał Skotnicki** 21 325 780 22,45% 21 325 780 22,45%


Maksymilian Maciej Skotnicki ** 20 703 282 21,79% 20 703 282 21,79%


Newth Jonathan Reginald 7 995 200 8,42% 7 995 200 8,42%


Richie Holding Ltd 6 133 100 6,46% 6 133 100 6,46%


Pozostali 11 232 656 11,82% 11 232 656 11,82%


Ogółem 95 000 000 100,00% 95 000 000 100,00


* Zakaz wykonywania prawa głosu stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


** Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce."

Skorygowany Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Spółki za pierwszy kwartał zakończony dnia 31 marca 2019 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.


Podstawa prawna:


§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1


kom espi zdz