RAINBOW TOURS SA (41/2018) Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i Spółki za trzy kwartały 2018 roku


W związku z realizacją procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby opracowania sprawozdań finansowych związanych z publikacją raportu okresowego (rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku - QSr 3/2018), Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka", "Emitent") przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours oraz Rainbow Tours S.A. narastająco za trzy kwartały 2018 roku, wraz z adekwatnymi danymi porównywalnymi.

Zarząd Spółki uznaje przedmiotowe informacje za istotne z uwagi na ich wartość i znaczenie dla Spółki oraz dla Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, w związku z potencjalnym ich wpływem na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym przy uwzględnieniu wyników za porównywalny okres 2017 roku.


Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours narastająco za trzy kwartały 2018 roku oraz za okres porównywalny (narastająco za trzy kwartały 2017 roku) kształtują się następująco:


(-) skonsolidowane przychody ze sprzedaży:


1.364.860 tys. zł narastająco za trzy kwartały 2018 roku,


1.182.748 tys. zł narastająco za trzy kwartały 2017 roku;


(-) skonsolidowany wynik netto:


14.156 tys. zł narastająco za trzy kwartały 2018 roku,


44.348 tys. zł narastająco za trzy kwartały 2017 roku.


Podstawowe wstępne jednostkowe dane finansowe Spółki narastająco za trzy kwartały 2018 roku na dzień sporządzenia niniejszego raportu kształtują się następująco:


(-) jednostkowe przychody ze sprzedaży:


1.355.748 tys. zł narastająco za trzy kwartały 2018 roku,


1.176.419 tys. zł narastająco za trzy kwartały 2017 roku;


(-) jednostkowy wynik netto:


12.096 tys. zł narastająco za trzy kwartały 2018 roku,


41.275 tys. zł narastająco za trzy kwartały 2017 roku.


Zarząd Spółki zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2018 roku - QSr 3/2018, którego publikację zaplanowano na dzień 15 listopada 2018 roku.


W opinii Zarządu Spółki, wpływ na powyższe wyniki, w tym w odniesieniu do wyników za porównywalny okres 2017 roku, miały w szczególności następujące czynniki (które szczegółowo, w odniesieniu do danych półrocznych, zostały opisane w treści opublikowanego w dniu 28 września 2018 roku "Rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za półrocze 2018 roku" - PSr/2018):


(i) agresywna polityka cenowa jednego z konkurentów Spółki,


(ii) znaczna nadpodaż oferty na rynku usług turystycznych.


Powyższe czynniki (polityka cenowa konkurenta Spółki i nadpodaż oferty na rynku) spowodowały, w konsekwencji ich łącznego wystąpienia, znaczne obniżenie średnich cen i marż.


Ponadto, na sprzedaż i w konsekwencji realizowane przez Spółkę marże negatywnie wpływały również utrzymująca się od kwietnia do września 2018 roku bardzo dobra pogoda w Polsce (co w konsekwencji miało wpływ na planowanie wyjazdów wakacyjnych w Polsce) oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej (które zwyczajowo przyciągają potencjalnych klientów Spółki przed telewizory przez ponad miesiąc wysokiego sezonu i jednocześnie bardzo istotnego okresu sprzedażowego Spółki).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1


kom espi zdz