STALEXPORT AUTOSTRADY SA (17/2018) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres


9 miesięcy 2018 roku (kończący się 30 września 2018 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2018 roku


Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej:


1) wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2018 roku kończący się 30 września 2018 roku (załącznik nr 1),


2) informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu oraz o przychodach Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po 3 kwartałach 2018 roku (załącznik nr 2).


Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2018 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na dane finansowe po dniu opublikowania powyższych danych.


Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za III kwartał 2018 roku, tj. do dnia 8 listopada 2018 roku.


O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:


Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1


kom espi zdz