Tak będzie wyglądać połączenie Getinu z Idea Bankiem


Tak będzie wyglądać połączenie Getinu z Idea Bankiem

Getin Noble Bank i Idea Bank uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku GNB jako spółki przejmowanej na Idea Bank jako spółkę przejmującą. Akcjonariusze GNB za 1 akcję banku otrzymają 0,1850 akcji Idea Banku. GNB i Idea Bank szacują synergie operacyjne i kosztowe wynikające z fuzji docelowo na ok. 180 mln zł w skali roku.

W komunikacie podano, że połączenie banków nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Banku (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji, które Idea Bank przyzna akcjonariuszom GNB.

Po połączeniu bank będzie działał pod nazwą Getin Noble Bank

Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych przez prawo, w tym w szczególności zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu dokonania połączenia na warunkach określonych w planie, konieczne - jak podano - będzie podjęcie przez walne zgromadzenia obu banków uchwał o wyrażeniu zgody na plan połączenia oraz zgody na zmiany statutu Idea Banku.

GNB i Idea Bankszacują synergie operacyjne i kosztowe wynikające z fuzji docelowo na ok. 180 mln zł w skali roku. Koszty integracji szacowane są na 220 mln zł w skali trzech lat. Fuzja prawna banków powinna nastąpić w trzecim kwartale 2019 roku. Banki podały też, że prowadzą obecnie intensywne działania w celu pozyskania inwestora finansowego, który dokapitalizuje połączony bank.

Getin Noble Bank i Idea Bank celują w rentowność ROE na poziomie 8 proc. w 2021 roku

Getin Noble Bank i Idea Bank celują w rentowność ROE na poziomie 8 proc. w 2021 roku, przed podatkiem bankowym. Jak podano w prezentacji, powrót do rentowności ma nastąpić dzięki synergiom kosztowym, obniżeniu kosztów finansowania, optymalizacji kosztu ryzyka i skoncentrowaniu się na produktach o wyższej marży.

-Docelowe poziomy rentowności będą utrzymane w kolejnych latach po wznowieniu płatności podatku bankowego - podano.

Banki mają też w planach optymalizację struktury produktowej. Udział kredytów hipotecznych w saldzie kredytowym ma spaść w 2021 roku do 37 proc. z 41 proc. odnotowanych na koniec trzeciego kwartału 2018 roku. Udział kredytów detalicznych ma z kolei wzrosnąć w tym czasie do 17 proc. z 11 proc. na koniec września 2018 roku.

Banki chcą także zmienić strukturę depozytów. Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku depozyty terminowe stanowiły 72 proc., a depozyty bieżące 28 proc. Celem na 2021 rok jest 51-proc. udział w strukturze depozytów terminowych i 49-proc. udział depozytów bieżących.

WARTO WIEDZIEĆ: