Trigon DM zaleca "trzymaj" akcje Kruka, cena docelowa 220 zł


Wśród czynników wzrostu dla Kruka analitycy Trigon DM wymieniają korzystną zmianę otoczenia konkurencyjnego w Polsce (koniec aktywności GetBacku, trudniejsze otoczenie biznesowe dla mniejszych graczy), korzystne dla branży zmiany otoczenia regulacyjnego (MSSF 9, okres przedawnienia roszczeń), a także potencjał inwestycji na rynkach Europy Zachodniej, w tym wejście w nowe segmenty rynku NPL bankowych (REO, wierzytelności korporacyjne).

Zwracają jednak uwagę, że rynek rumuński, gdzie Kruk historycznie osiągał największą rentowność, cechuje stabilny poziom należności sektora bankowego i relatywnie niskie wskaźniki NPL, a wyniki operacyjne na rynkach Europy Zachodniej na bazie ich modelu są dotychczas poniżej oczekiwań, a efekty masowego kierowania spraw do sądu we Włoszech będzie można ocenić dopiero w perspektywie trzech kwartałów.

Trigon DM hipotetycznie szacuje, że gdyby Kruk nabył nawet wszystkie portfele GetBacku po wartości księgowej (1,2 mld zł) to wpływ na wycenę Kruka wyniesie 13 zł na akcję.

"Na bazie przyjętej w scenariuszu bazowym ścieżki ekspansji Kruka na obecnych rynkach, która implikuje wzrost inwestycji z poziomu 1 do 1,7 mld zł w perspektywie 6 lat (CAGR 9 proc.), cenę docelową Kruka ustalamy na 220 zł na akcję. Jednocześnie prognozowany poziom nakładów na portfele w relacji do EBITDA w tym okresie szacujemy w przedziale 1-1,1x, co oznacza, że Kruk pozostanie spółką nisko zalewarowaną" - napisano w raporcie.

"Niemniej jednak dotychczasowe wyniki operacyjne na nowych rynkach (Włochy, Hiszpania) nie dają nam obecnie komfortu do przyjęcia w scenariuszu bazowym szybszego tempa wzrostu na zagranicznych rynkach, a to właśnie w tych krajach potencjał inwestycyjny jest obecnie największy" - dodano.

W odczuciu analityków Trigon DM rozpoczęty przez Kruka przegląd opcji strategicznych jest motywowany ograniczonymi możliwościami wzrostu biznesu na corowych rynkach (w szczególności w Rumunii), intensywnym procesem uczenia się nowych rynków, który na obecnym etapie nie pozwala Krukowi na istotny wzrost skali inwestycji bez ponoszenia znaczącego ryzyka biznesowego, a także korzyściami płynącymi z funkcjonowania w domenie prywatnej.

"Tym samym w kontekście obserwowanych w ostatnich latach procesów konsolidacyjnych w branży, rosnącej konkurencji, wyższej skali jednostkowych transakcji w innych niż operuje Kruk, większych segmentach rynku bankowych NPL, spadku rentowności inwestycji w portfele, która wymaga wzrostu stopy reinwestycji potrzebnej do utrzymania dynamiki EPS, presji na systematyczną poprawę wyników, której sprostanie w okresie wzrostu inwestycji i intensywności procesów operacyjnych utrudnia charakterystyka krzywej kosztowej, widzimy ryzyka dynamicznego wzrostu Kruka funkcjonującego w domenie publicznej" - napisano w raporcie.

Autorem rekomendacji jest Grzegorz Kujawski. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 26 lipca, o godzinie 8:20.

Depesza jest skrótem raportu Trigon DM. W załączniku zamieszczamy plik PDF z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)

pr/ osz/