Ulga na dziecko w 2019 r. Komu przysługuje ulga prorodzinna za 2018 rok?Tzw. ulga prorodzinna jest powszechnie stosowana przez uprawnionych do
niej podatników. Jej atrakcyjność polega m.in. na tym, iż pozwala
obniżyć wysokość podatku, a gdy podatnik
nie był wstanie wykorzystać w ten sposób całej ulgi, ponieważ jest
zobowiązany
do zapłaty niższego podatku, możliwe jest zwrócenie się o zwrot
niewykorzystanej części do urzędu skarbowego.


Ulga prorodzinna a PIT 2018


Zasady, na jakich rodzice wychowujący dzieci
będą mogli dokonać rozliczenia ulgi prorodzinnej w związku ze składaniem
rocznego zeznania podatkowego za rok 2018 r., nie zmieniły się w porównaniu do
roku poprzedniego.


Rozlicz PIT za 2018 rok przez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program pobierz na komputer lub wypełnij deklarację online. W ten sposób wyślesz swój PIT do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

Uprawnieni do skorzystania z ulgi są tylko
podatnicy spełniający łącznie następujące warunki:


 1. są podatnikami podatku dochodowego od
  osób fizycznych, którzy uzyskiwali w roku podatkowym 2018 dochody opodatkowane
  według skali podatkowej (na zasadach ogólnych ze stawkami podatku 18% i 32%)
  - którzy mają obowiązek złożenia zeznania rocznego przy wykorzystaniu
  formularzy zeznań rocznych PIT-36 lub
  PIT-37,

 2. są rodzicami bądź rodzicem (także
  samotnie wychowującemu dzieci), którzy wykonywali władze rodzicielską nad małoletnim
  dzieckiem bądź dziećmi bądź też

 3. są opiekunami prawnymi dziecka, pod
  warunkiem jednakże, że to u nich dziecko zamieszkiwało albo

 4. są osobami sprawującymi opiekę poprzez
  wypełnianie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądowego bądź
  zawartej ze starostą umowy.

Co do zasady z odliczenia ulgi prorodzinnej nie
będą mieli możliwość skorzystać rodzice, którzy władzy rodzicielskiej na mocy
orzeczenia właściwego sądu rodzinnego zostali pozbawieni. Ulga nie przysługuje także w przypadku
prowadzenia przez rodziców/opiekunów działalności gospodarczej opodatkowanej
liniowo bądź rozliczających się przy pomocy ryczałtu.Dzieci


Wyżej wskazani uprawnieni rodzice bądź tez
opiekunowie lub sprawujący opiekę mogą skorzystać z ulgi, o ile ich dzieci:


 1. są małoletnie,

 2. otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny
  lub rentę socjalną - bez względu na wiek,

 3. uczą się lub studiują (jednakże nie
  dłużej niż do ukończenia 25. roku życia) -  jeżeli w poprzednim roku nie
  uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł.

W tym ostatnim wypadku przy ustaleniu
poziomu dochodów nie wlicza się do nich dochodów z renty. Natomiast przez dochód
dziecka rozumie się klasycznie pozostałe przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania.


Wysokość ulgi prorodzinnej


Ulga prorodzinna daje uprawnionym
możliwość odliczania od podatku określonej kwoty, której wysokość uzależniona jest wprost
od liczby będących na wychowaniu dzieci oraz długości okresu (liczonego w
miesiącach, a czasem w dniach), w jakim dzieci pozostawały pod opieką. Od kilka
lat już obowiązuje także możliwość skorzystania z ulgi w pełnej wysokości, nawet
gdy uprawnieni zobowiązani są do odprowadzenia zbyt niskiego podatku. W takich
sytuacjach kwota różnicy między wysokością należnej ulgi a rzeczywiście rozliczonej
po spełnieniu dodatkowych warunków, wypłacona zostanie korzystającemu z ulgi
rodzicowi bądź opiekunowi dziecka w formie przelewu środków z urzędu skarbowego.


Ulga prorodzinna pozwala rodzicom odliczyć
od podatku kwotę odpowiednio:


 • 1112,04 zł (po 92,67 zł miesięcznie) – w przypadku wychowywania w danym roku
  jednego dziecka,

 • 2224,08 zł (po 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko) – w przypadku
  wychowywania w danym roku dwojga dzieci (po 1112,04 zł za każde z nich),

 • 4224,12 zł – w przypadku wychowywania w
  danym roku trójki dzieci (za trzecie dziecko 2000,04 zł - po 166,67 zł miesięcznie),

 • 6924,12 zł – w przypadku wychowywania w
  danym roku czwórki dzieci (za czwarte dziecko 2700 zł - po 225,00 zł miesięcznie),

 • 2700 zł (po 225,00 zł miesięcznie) w przypadku wychowywania piątego i
  każdego kolejnego dziecka przez podatnika.

Należy jednak pamiętać o tym, że do liczby
dzieci, na które przysługuje prawo do skorzystania z ulgi, wliczane są tylko te
dzieci, na które ulga ta przysługuje. To znaczy, że gdy któreś z dzieci ukończyło
już określony wiek czy uzyskuje dochody wyższe niż przewidziane, ulga na nie
przysługuje.


Tytułem
przykładu: gdy rodzice posiadają 5 dzieci, z których jedno już ukończyło 18
lat i nie studiuje,  natomiast drugie
wprawdzie studiuje, ale dorabia w trakcie studiów i jego dochód przekroczy kwotę
3089,00 zł, prawo do odliczenia ulgi będzie dotyczyło jedynie trójki
pozostałych dzieci.

Zmiana sytuacji dziecka


Kwotę odliczeń nalicza się za każdy miesiąc,
w którym przysługuje uprawnienie. W sytuacjach, w których tylko przez część
roku wystąpiło prawo do ulgi, to kwota roczna odliczana może być
proporcjonalnie – w stosunku do miesięcy, gdy prawo to przysługiwało. Tak jest
na przykład, kiedy na świat przychodzi w rodzinie kolejne dziecko - ulga przysługuję
już za miesiąc, w którym się ono narodziło oraz dalsze miesiące tego roku
(odpowiednio: 92,67 lub 166,67 albo 250,00 zł za każdy miesiąc).W przypadku osiągnięcia wieku granicznego
ulga przysługuje również za ten miesiąc, w który dziecko obchodziło urodziny
(np. 25). Inaczej jest w przypadku zawarcia przez dziecko małżeństwa, gdyż
tutaj ulga przestaje obowiązywać od miesiąca, w którym miał miejsce ślub.


Jeżeli w trakcie miesiąca nastąpiło
zdarzenie związane np. ze zmianą osoby wykonującej władzę rodzicielską albo
doszło do powierzenia dziecka pieczy zastępczej, możliwe jest proporcjonalne
podzielenie miesięcznego limitu przez 30 dni i odliczenie 1/30 kwoty
miesięcznej za każdy dzień sprawowania opieki.


Ulga na dziecko należy się również za ten
miesiąc, w którym dziecko zakończyło naukę, co skutkuje utratą prawa do
odliczenia od podatku.


Zwrot niewykorzystanej ulgi


Możliwość skorzystania z ulgi warunkowana
jest dochodami, jakie osiągają rodzice tylko w przypadku posiadania jednego
dziecka. Ulga przysługuje bowiem wtedy jedynie osobie, której dochody w roku
korzystania z ulgi prorodzinnej nie przekroczyły 112 000,00 zł. Jeżeli ulgę
wykorzystują oboje rodzice – limit dochodów dotyczy każdego z nich i wynosi po
56 000 zł na każdego z nich.


Wychowywanie dwojga lub więcej dzieci pozwala na skorzystanie z ulgi niezależnie od
wysokości osiąganych dochodów


Kiedy dochody rodzica są na tyle niskie, a
tym samym należny do urzędu skarbowego podatek jest niższy niż kwota możliwa do
odliczenia, co nie pozwala na wykorzystanie ulgi prorodzinnej i odliczenie jej
od podatku w pełnym zakresie, składający rozliczenie rodzic może złożyć wniosek
o zwrócenie mu nieodliczonej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym. Wniosek o dodatkowy
zwrot z tytułu ulgi na dziecko składa się poprzez wypełnienie odpowiednich
pozycji w składanej deklaracji PIT-37 lub PIT-36. Rodzic podatnik musi jednak
sprawdzić, czy od jego wynagrodzenia pobrane zostały i w jakiej wysokości
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Kwota dodatkowego zwrotu ulgi na
dzieci nie może bowiem przekroczyć sumy tych składek odliczonych w deklaracji
PIT a pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L, PIT-28 lub PIT-16A/PIT-19A.
Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.plŹródło: